INTRANET INTRANET

Bil.
Perkhidmatan Online
Keterangan
1.
Aplikasi ini dibangunkan untuk mewujudkan perkongsian maklumat dan pengetahuan di kalangan warga UKAS di samping menyediakan modul-modul berkaitan dengan Kolaborasi, Bank Pengetahuan dan Sistem Pengurusan Dokumen.
2.
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan penilaian dari pelanggan secara pantas dan mudah terhadap mutu perkhidmatan yang disediakan di UKAS serta dapat memaparkan keputusan penilaian secara realtime.
3.
Sistem ini dibangunkan adalah untuk merekod,memantau dan mengurus maklumat kehadiran ke pejabat, maklumat akses setiap pintu keluar masuk serta menyediakan Laporan Kehadiran Bulanan untuk warga UKAS.
4.
Sistem ini dibangunkan bertujuan memantau dan menguruskan paparan digital untuk memudahkan pengguna merujuk kepada aktiviti terkini, aktiviti akan datang serta informasi yang berlaku di UKAS.
5.
Sistem ini adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset di UKAS.
6.
Warga UKAS dapat mengarang, menghantar, menyimpan dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik.
7.
Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan pendaftaran surat masuk secara sistematik bagi memudahkan carian surat dan penyediaan laporan.
8.
Sistem ini dibangunkan untuk memantau dan merekod aktiviti dan maklumat latihan yang telah dihadiri oleh warga UKAS serta menghasilkan buku log bagi setiap staf.