STRATEGI STRATEGI

TERAS STRATEGIK 1:

MEMPERKASA MODAL INSAN, TADBIR URUS DAN NILAI MURNI KE ARAH ORGANISASI CEMERLANG.

STRATEGI:

i. Mengukuhkan daya upaya bakat dan profesionalisme ke arah meningkatkan penguasaan ilmu, kompetensi, produktiviti dan inovasi organisasi
   
ii. Memantapkan organisasi dengan mengoptimumkan penggunaan sumber manusia
   
iii. Memantapkan tadbir urus melalui pengurusan yang cekap bagi kecemerlangan organisasi
   
iv. Mengukuhkan dan membudayakan nilai-nilai murni untuk melahirkan warga yang berintegriti


 

TERAS STRATEGIK 2:

MEMANTAPKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MELALUI PROGRAM PPP UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

STRATEGI:

 

i. Memperkasakan dasar sedia ada selaras dengan keperluan semasa dan perubahan global
   
ii. Pemantapan proses penilaian dan pemantauan projek PPP
   
iii. Meneroka halatuju Baru PPP
   
iv. Menambahbaik kaedah pelaksanaan projek-projek PPP untuk merangsangkan pertumbuhan ekonomi
   
v. Mengukuhkan dasar dan melebar luas program dana mudahcara untuk memaksimumkan kesan limpahan ekonomi kepada rakyat

 


TERAS STRATEGIK 3:

MELEBAR LUAS JARINGAN KERJA DAN KOLABORASI STRATEGIK KE ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT

STRATEGI:

i. Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi di dalam dan luar negara
   
ii. Memantapkan ikatan keserakanan (collegiality) melalui kerjasama strategik tempatan dan antarabangsa untuk kelestarian visi organisasi
   
iii. Memperkasakan institutional memory untuk kesinambungan kecemerlangan organisasi