STRATEGI STRATEGI

OBJEKTIF STRATEGIK 1:

MEMANTAPKAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI ORGANISASI BAGI MENINGKATKAN JALINAN KERJASAMA STRATEGIK AWAM SWASTA

STRATEGI:


i.     Pemantapan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

ii.    Pemantapan Sistem dan Prosedur Kerja

iii.    Pemerkasaan Tadbir Urus

iv.   Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke arah Kecemerlangan Organisasi

v.    Pengukuhan Infrastruktur dan Pembudayaan ICT

vi.   Pewujudan Persekitaran Kerja yang Kondusif

OBJEKTIF STRATEGIK 2:

MEMANTAPKAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PPP SERTA MEMPERKUKUHKAN MEKANISME PENILAIAN DAN PEMANTAUAN UNTUK MEMANFAATKAN VALUE FOR MONEY KE ARAH MENCAPAI TRANSFORMASI EKONOMI NEGARA

STRATEGI:


i.    Memantapkan rangka kerja penganalisaan projek-projek PPP dengan menggunakan kaedah-kaedah
      yang berkesan

ii.    Memperkukuhkan tanda aras sejajar dengan amalan terbaik dan piawaian perniagaan antarabangsa

iii.    Memantapkan mekanisme kawal selia dan penilaian pelaksanaan projek-projek PPP yang lebih efektif

OBJEKTIF STRATEGIK 3:

MEMPERKUKUHKAN JALINAN KERJASAMA STRATEGIK DI PERINGKAT NASIONAL DAN ANTARABANGSA (GLOBAL) BAGI MENINGKATKAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA AWAM SWASTA DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT

STRATEGI:


i.    Memantapkan kerjasama antara UKAS, JPM dengan agensi kerajaan, swasta dan media massa

ii.   Meningkatkan kerjasama dengan institusi antarabangsa (seperti IDB dan Commonwealth Secretariat)

iii.   Mempergiatkan aktiviti promosi dan publisiti