Maklumat UKAS Maklumat UKAS

Soalan Lazim Soalan Lazim

 

 FMS - Sistem Pengurusan Maklumbalas
       » Kemukakan pertanyaan anda mengenai portal dan perkhidmatan UKAS
1.
Apakah itu Dasar Penswastaan?
 

Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun 1983 sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

   
2.
Apakah syarat umum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan projek PPP?
 

MODEL KERJASAMA AWAM SWASTA

PENSWASTAAN

PFI

KOS PROJEK

25 juta

100 juta

TEMPOH KONSESI

Sekurang-kurangnya 7 tahun

Bergantung kepada model perniagaan, kebiasaannya di antara 15 – 25 tahun

MODAL BERBAYAR   (Semasa Permohonan projek dikemukakan)

RM275,000.00

RM275,000.00

   
3.
Apakah kriteria kelayakan syarikat dan peneraju untuk melaksanakan projek PPP?
 
  1. peneraju utama SPV bagi projek PPP perlu mempunyai kedudukan kewangan yang mantap serta mempunyai sumber kepakaran pengurusan dan teknikal yang berkaitan;
  2. Syarikat SPV perlu membuktikan ia mempunyai keupayaan bukan sahaja untuk membina aset dan mengurus risiko tetapi juga menyelenggara aset tersebut; dan
  3. Syarikat SPV perlu mempamerkan tahap inovasi yang sesuai yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan serta memberi nilai ekonomik kepada pembeli perkhidmatan.
   
4.
Apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam melaksanakan projek kerjasama awam swasta (PPP)?
 
  • Penjualan Ekuiti
 
 
Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat Kerajaan dan melibatkan pemindahan hakmilik serta tanggungjawab pengurusan, aset (beserta atau tanpa tanggungan) dan kakitangan.Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat.Penjualan ekuiti keseluruhan bermakna pemindahan 100% ekuiti Kerajaan dalam syarikat berkenaan, manakala pemindahan sebahagian bermakna kurang daripada 100%.Contoh bagi kaedah ini ialah Mardec Bhd., Naval Dockyard Sdn. Bhd. dan Perusahaan Otomobil Nasional (PROTON) Bhd.
 
  • Penjualan Aset
 
 
Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil alih dan meneruskan aktiviti komersil entiti yang telah diswastakan. Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen organisasi tersebut (tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan) atau sebahagian daripada komponennya. Penjualan aset boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi Kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti. Contoh bagi kaedah ini ialah pengambilalihan aktiviti komersil Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA), Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA), Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (JENGKA) dan MARA Shipyard Engineering, Terengganu serta pengambilalihan perkhidmatan bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang.
 
  • Pengkorporatan
 
 
Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf agensi Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan. Contohnya SIRIM Berhad, MIMOS Berhad dan Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB).
 
  • Pembangunan Tanah/Pertukaran Tanah
   
Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membina kemudahan untuk Kerajaan seperti pejabat dan kuarters dan sebagai balasan Kerajaan akan memindah milik tanahnya kepada syarikat. Kaedah ini juga melibatkan pembangunan tanah secara usahasama yang mana tanah tidak dipindah milik kepada syarikat tetapi hartanah yang siap dibangunkan akan dijual terus kepada orang awam. Pulangan kepada Kerajaan adalah dalam bentuk in-kind dan bayaran tunai. Contoh projek di bawah kaedah ini ialah Pembangunan Semula Tapak Sekolah Bukit Bintang Kuala Lumpur, Pembangunan Tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Mukim Batu, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil dan Pembinaan Kem Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Bukit Gedung Pulau Pinang.
 
  • Bina-Kendali-Pindah
 
 
Kaedah ini digunakan bagi penswastaan projek yang secara tradisinya dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam.Melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri. Syarikat akan mengendalikan kemudahan tersebut bagi satu tempoh konsesi tertentu dan ianya akan diserah balik kepada Kerajaan tanpa kos di akhir tempoh konsesi berkenaan. Pihak syarikat akan dibenar mengutip caj atau fi daripada pengguna yang akan menggunakan perkhidmatan tersebut secara tidak langsung daripada pihak perantaraan, biasanya institusi Kerajaan. Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah lebuhraya bertol, perkhidmatan rel ringan dan pembetungan.
 
  • Bina-Kendali-Milik
   
Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membiayai pembinaan dan mengendalikan kemudahan tanpa menyerahkan aset tersebut kepada Kerajaan.Dalam tempoh konsesi, syarikat dibenar mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan.Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah Penjanakuasa Elektrik Persendirian (IPP) dan Bekalan Air Dingin Putrajaya.
 
  • Kontrak Pengurusan
   
Kaedah ini melibatkan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk mengurus sesuatu aktiviti atau melaksanakan perkhidmatan yang sebelum itu dijalankan sendiri oleh kerajaan secara kontrak jangka pendek.Kaedah ini melibatkan pembayaran oleh Kerajaan bagi perkhidmatan tersebut untuk suatu tempoh konsesi dan melibatkan pemindahan kakitangan, tanggungjawab pengurusan dan aset mudah alih kepada syarikat swasta yang berkenaan.Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan perkhidmatan sokongan hospital bagi hospital Kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

Halaman: 1  2  3  4