TERMA RUJUKAN TERMA RUJUKAN

JAWATANKUASA TERTINGGI AWAM SWASTA (JTAS)
  • Memperakukan projek PPP untuk mendapatkan kelulusan prinsip / memuktamadkan perjanjian daripada Jemaah Menteri (rundingan terus dan tender);
  • Memperakukan projek berimpak tinggi untuk pertimbangan YAB Perdana Menteri bagi pemberian Dana Mudah Cara; dan
  • Menentukan hala tuju bagi projek PPP dan Dana Mudah Cara yang mempunyai isu ketidaksefahaman pendapat di antara Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan sewaktu rundingan / pelaksanaan.